SME D Bank คว้ารางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์” ประจำปี 2566 ผลสำเร็จจากการยกระดับคุณภาพชีวิตและให้คุณค่าแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์” ประจำปี 2566 จากการพิจารณาและคัดเลือกของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เนื่องจากธนาคารให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดกิจกรรมและมอบสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน สอดรับกับแนวคิดที่ยึดมั่นพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญสูงสุดขององค์กร เช่น จัดอบรมเติมทักษะที่สำคัญให้แก่พนักงานสม่ำเสมอ  กิจกรรม 5ส. ปรับปรุงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน

กิจกรรมสานสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนในวันเกิด กิจกรรมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาขาทั่วประเทศ และมีช่องทางให้พนักงานเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรถึงผู้บริหารได้โดยตรง บริการตรวจสุขภาพประจำทุกปี และจัดสรรผลตอบแทนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นต้น เหล่านี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีให้แก่พนักงาน  อีกทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ก่อให้เกิดพลังแห่งสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนการทำงานของ SME D Bank ให้เปี่ยมประสิทธิภาพ สมแห่งการเป็นธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย โดยมีเป้าหมายเดียวกัน มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงินคู่การพัฒนา ผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น