SCGC ร่วมกับ กนอ. ส.อ.ท. แสดงเจตนารมณ์หนุนผู้ประกอบการจัดการของเสีย ตามมาตรฐานโรงงานเชิงนิเวศ

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ร่วมแสดงจุดยืนและประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) ด้วยการเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

พร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมด้วยการนำกลับไปหมุนเวียนใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอื่น ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดรับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy) ของภาครัฐ นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายปรีดา วัชรเธียรสกุล Vice President-Manufacturing บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เมื่อเร็วๆนี้

บริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCGC ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ครบทุกโรงงาน 100% แห่งแรกของไทย ตั้งแต่ปี 2558 และยังได้นำแนวทางปฏิบัติมาถ่ายทอดและส่งต่อให้กับผู้เกี่ยวข้องตลอด supply chain รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยให้ความสำคัญเรื่องการจัดการของเสียมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ SCGC ได้มีการสื่อสารไปยังคู่ค้าเพื่อรับทราบนโยบายร่วมกัน ในการพิจารณาใช้บริการผู้รับกำจัดของเสีย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการของเสียตลอดทั้ง supply chain ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป

สำหรับการแสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ด้วยการเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่าง 4 ฝ่าย ได้แก่ ส.อ.ท. กนอ. กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Waste Processor) ได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) ครบ 100% ภายในปี 2568 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น