เปิดนโยบาย “ไลอ้อน” ชูแนวคิด ESG ขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้ 3 แกนสำคัญ “สิ่งแวดล้อม-สังคม-ธรรมาภิบาล” สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไลอ้อน ประเทศไทย เปิดนโยบาย ชูแนวคิด ESG พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ดำเนินกิจการภายใต้ 3 แกนสำคัญ “ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม – การดูแลสังคม – การดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการมีธรรมาภิบาล” สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ไลอ้อน ประเทศไทย มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยได้นำแนวคิด ESG ซึ่งเป็นเมกาเทรนด์ที่หลายองค์กรทั่วโลกต่างนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ 3 แกนสำคัญ ทั้งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลสังคม (Social) และการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการมีธรรมาภิบาล (Governance)

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) Carbon intensity ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อย CO2 จากกระบวนการผลิต ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 30% ในปี 2030  และมุ่งบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission)  ภายในปี 2050  การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ 100% Renewable Electricity ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบโซลาร์เซลล์ และการออกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint Reduction รวมไปถึงการออกบรรจุภัณฑ์สู่ความยั่งยืน Sustainable Packaging ภายใต้แนวคิด 4 R ได้แก่ 1.Reduce Virgin Plastic 2.Recycled Material 3.Recylable 4.Renewable

ด้านการดูแลสังคม (Social) ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ 1. Lion Handwashing Station มอบอ่างล้างมือ พร้อมผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ คิเรอิ คิเรอิ ให้กับโรงเรียน วัด และสาธารณประโยชน์  2. LION Happy life Happy Home ฝึกทักษะการเรียนรู้ สุขอนามัยส่วนบุคคล ควบคู่กิจกรรมงานการเรือนให้กับเด็ก 3. SMART Technique โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กเพื่อการพัฒนาตามวัยอย่างสมบูรณ์แข็งแรง 4. Kenkobi ส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่องปากสำหรับผู้สูงวัย เพื่อให้มีชีวิตยืนยาวอย่างแข็งแรง

ด้านการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการมีธรรมาภิบาล (Governance) ยึดมั่นการดำเนิน“ธุรกิจคู่คุณธรรม” สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  ไลอ้อนแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

นับเป็นความมุ่งมั่นของ ไลอ้อน ประเทศไทย ในการให้ความสำคัญกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Corporate Sustainable Development Goal


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น