ออริจิ้นเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คาดเสนอขายกรกฎาคมนี้ หุ้นกู้อายุ 3-4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.60% ต่อปี

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่) และผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 2 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.40% ต่อปี และอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50-4.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 6 – 7 และ 10 กรกฎาคม 2566 ผ่าน 8 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย บล. เกียรตินาคินภัทร บล. เอเซีย พลัส จำกัด บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) และบล.กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ORI เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อนำไปใช้ในการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยหุ้นกู้จะเสนอขายทั้งหมดจำนวน 2 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.40% ต่อปี และอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50-4.60% ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะมีการกำหนดในช่วงเดือนมิถุนายน และคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 6 – 7 และ 10 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่”

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า ในปี 2566 บริษัทมีแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด “Origin Infinity” สร้างการเติบโตและดูแลผู้บริโภคแบบไม่สิ้นสุด พัฒนาเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ให้กลายเป็น Well-Being Lifetime Company หรือองค์กรที่มีธุรกิจครอบคลุมการดูแลผู้บริโภคตลอดช่วงชีวิต ด้วยการขับเคลื่อน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การขยายสินค้าและบริการที่หลากหลายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (Nationwide serve)

2. การขยายจักรวาลธุรกิจใหม่ให้มีเส้นทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Multiverse Expansion) มุ่งพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น (Better Lifetime) ต่อยอดจากแผน Origin Multiverse ในปี 2565 ด้วยการขยายธุรกิจนอกเหนือจากที่อยู่อาศัยให้มีเส้นทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ 3. การดูแลสังคม (Social Attention) ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติ เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น (Better Society)

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 กลุ่มบริษัทสามารถสร้างยอดขายรวม (Presale) ได้ประมาณ 12,004 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ 47 โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียมประมาณร้อยละ 79 และยอดขายจากโครงการบ้านจัดสรรประมาณร้อยละ 21

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มูลค่ารวมประมาณ 44,221 ล้านบาท โดยเป็นยอดจากทั้งโครงการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กิจการร่วมค้าและโครงการภายใต้กิจการร่วมค้าที่จะทยอยรับรู้ในปี 2566 จำนวนประมาณ 17,195 ล้านบาท เมื่อรวมกับยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่เกิดขึ้นแล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์รออยู่ร้อยละ 72 ของเป้ายอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2566 จำนวน 30,000 ล้านบาท

บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าผลประกอบการในปี 2566 จะสามารถเป็นไปตามเป้าหมายได้ ดังนั้น บริษัทเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ ORI ที่จะเสนอขายในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 8 แห่ง ดังต่อไปนี้

  • ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)
  • ธนาคารกสิกรไทย (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777 หรือ จองซื้อผ่าน Mobile application – CIMB Thai Digital Banking
  • หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทรในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 02-165-5555 หรือ Application DIME
  • หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โทร. 02-680-4004
  • หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) โทร. 02-009-8351-56
  • หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ไทย) โทร. 02-846-8675
  • หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน โทร. 02-638-5500

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *