“ซีพี ออลล์” เปิดตัว “Creative AI Club” ต่อยอดอนาคต AI ไทย สร้างพื้นที่เรียนรู้-ชุมชน-นวัตกรรมใหม่

“ซีพี ออลล์” ยกระดับการสนับสนุนเยาวชนด้าน AI เปิดตัว “Creative AI Club” หวังสร้าง New Learning Space, New Creative Community และ New Innovations & Solutions

ช่วยพัฒนาบุคลากรชาติ ต่อยอดอนาคตการพัฒนา AI ไทย มอบหลากสิทธิพิเศษแก่สมาชิก อาทิ สิทธิ์เข้าเวิร์คช็อปโปรเจ็คท์ต่างๆ ของภาคธุรกิจ สิทธิ์ใช้งานระบบและสมาร์ทดีไวซ์ สิทธิ์เข้ารับการอบรมและสอบคุณวุฒิกับพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลก เปิดโอกาสเยาวชนค่าย Creative AI Camp ร่วมเป็นสมาชิกคลับรุ่นแรก ตั้งเป้าสู่คลับบ่มเพาะทักษะเยาวชนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากได้จัดค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใต้ชื่อ Creative AI Camp อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปี บริษัทได้เห็นพัฒนาการและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของเยาวชนต่อทักษะที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นความสำคัญของการมีพื้นที่ให้เยาวชนสามารถเรียนรู้และต่อยอดทักษะด้าน AI ได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้ง Creative AI Club by CP ALL ชุมนุมคน AI หัวใจหมากล้อม สร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อสังคมและประเทศชาติ

“เราคาดหวังว่าชุมนุมหรือคลับแห่งนี้ จะช่วยสร้างสรรค์ 3 สิ่งใหม่ ได้แก่ 1.New Learning Space พื้นที่การเรียนรู้ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับต่อยอดด้าน AI 2.New Creative Community ชุมชนใหม่ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้าน AI และ 3.New Innovations & Solutions นวัตกรรมใหม่ๆ และวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ ด้วย AI ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยคนในคลับ เชื่อมั่นว่าทั้ง 3 สิ่งใหม่นี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่ประเทศ ต่อยอดอนาคตของการพัฒนา AI ในประเทศไทย” นายก่อศักดิ์ กล่าว

ด้าน ดร.พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล ผู้อำนวยการสำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารโครงการ กล่าวว่า ผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิก Creative AI Club by CP ALL จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะด้าน AI อย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ในโปรเจ็คท์ต่างๆ ของภาคธุรกิจ ได้สิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบแอปพลิเคชัน ตลอดจนสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ซึ่งเตรียมไว้พร้อมอำนวยความสะดวกภายในคลับ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา การอบรม ตลอดจนการสอบคุณวุฒิด้าน AI กับพันธมิตรเครือข่ายด้านเทคโนโลยีระดับโลกของซีพี ออลล์ อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (PKU) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ไอบีเอ็ม และ ไมโครซอฟท์

“นอกเหนือจากที่น้องๆ เยาวชนจะได้ต่อยอดโปรเจ็คท์ที่เคยทำในค่ายให้กลายเป็นความจริงแล้ว ต่อไปจะให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาในโปรเจ็คท์ AI เชิงสร้างสรรค์สังคม ไม่ใช่แทนที่คน อาทิ การเข้ามาช่วยพัฒนา Cloud Brain ให้แก่หุ่นยนต์ผู้ช่วย AI ที่สามารถคุยภาษาไทยได้ ในอนาคตคาดว่าคลับแห่งนี้จะไม่ใช่เพียงแหล่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย แต่จะกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ” ดร.พงส์ศักดิ์ กล่าว

ขณะที่ นายนภกร ทรัพย์สอาด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เยาวชนค่าย Creative AI Camp รุ่นที่ 2 กล่าวว่า การจัดตั้งคลับถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้าน AI และผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

โดยเขาเองมีโอกาสได้ศึกษาในสาขาเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยตรง จึงจะนำความรู้ที่กำลังจะได้จากการศึกษาในชั้นปริญญาตรีมาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดให้น้องๆ ขณะเดียวกัน ก็มารับความรู้เพิ่มเติมจากเวิร์คช็อปต่างๆ ของคอมมูนิตี้แห่งนี้ด้วย

“ส่วนตัวผมทำวิจัยเกี่ยวกับทางด้าน Machine Learning อยู่แล้ว และกำลังสนใจเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้กับทางการแพทย์ รวมถึงโมเดลทางการแพทย์ หากในคลับมีพันธมิตรที่สามารถเข้ามาให้ความรู้โดยตรง ถนัดเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ก็จะเป็นเรื่องที่ดี” นายนภกร กล่าว

ด้าน น.ส.นิรมล ลือเรื่อง นักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เยาวชนค่าย Creative AI Camp รุ่นที่ 2 กล่าวว่า ก่อนจะมีการจัดตั้งคลับ ทางซีพี ออลล์ ได้โทรมาสอบถามลูกค่ายอยู่ตลอดถึงกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายในคลับ จึงเป็นความประทับใจและถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน AI อย่างต่อเนื่อง ความรู้ที่ได้รับจากค่ายมายังสามารถต่อยอดต่อไป ส่วนตัวสนใจต่อยอดโปรเจ็คท์ AI ด้าน Good Health & Well-Being ที่ทำตั้งแต่อยู่ในค่าย เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับ บมจ.ซีพี ออลล์ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ภายใต้ปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” สำหรับค่ายและคลับในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เหล่าเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติได้พัฒนาทักษะความสามารถจนกลายเป็น “วิถีความเป็นมนุษย์ AI สร้างสรรค์” (Creative AI ness) สามารถสร้างสรรค์ AI เพื่อประโยชน์ของสังคมได้ และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนโลกในอนาคต

โดยสมาชิก “Creative AI Club” รุ่นแรก จะประกอบด้วยเยาวชนที่เข้าร่วมค่าย Creative AI Camp รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รวมกว่า 80 คน พร้อมด้วยโค้ชจากบริษัทพันธมิตรด้าน AI ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะแก่เยาวชน อาทิ Advanced Robotics Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS), Department of Information Management  Peking University (มหาวิทยาลัยปักกิ่ง),

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM), สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัทไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด, บริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ จำกัด, บริษัท แอมเบี้ยน ซอฟท์ จำกัด,

บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด (ZTRUS), บริษัท ดีบีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เดอะซันเพล็กซ์เอ็นจิเนียร์ริ่งแอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด, บริษัท ครายออน อินโนเวเตอร์ จำกัด (Bold Group) และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นายโสภณะ ประแจงศรี (Solution Architect) นางสาวปาลิตา ลาภานุพัฒน์ (Senior Developer and Computer Vision Specialist)

ขณะที่คลับในระยะแรก จะตั้งอยู่ที่ชั้น 14A อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/caicamp/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *